Medlemsskap i Kalasguiden

Kalasguidens medlemsvillkor

Allmän information

Kalasguiden erbjuder genom medlemskap möjlighet att ta del av tjänster som erbjuds av Kalasguiden, eller av annan med vilken Kalasguiden samarbetar, på de villkor som anges i gällande medlemsvillkor och de särskilda villkor som gäller för respektive tjänst.

För att bli medlem i kalasguiden.se ska förnamn, efternamn, hemstad, ett användarnamn, lösenord och en fungerande e-postadress anges. Om Kalasguiden godkänner medlemskap i kalasguiden.se får medlemmen bekräftelse därom till angiven e-post-adress. Kalasguiden förbehåller sig rätten att neka personer medlemskap på kalasguiden.se, utan att behöva förklara sig.

Allmänna villkor

Behandling av personuppgifter (PUL - personuppgiftslagen)

Kalasguiden behandlar med automatisk databehandling uppgifter om medlemmens medlemskap i kalasguiden.se samt medlemmens användning av de olika tjänsterna. Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet i kalasguiden.se och för att kunna tillhandahålla tjänsterna på avsett sätt. Medlemmen ger Kalasguiden sitt samtycke att behandla sådana uppgifter genom att godkänna Kalasguidens medlemsvillkor. Kalasguiden kommer inte att sälja vidare medlemmens personuppgifter till tredje part utan medlemmens tillstånd.

Ytterligare villkor

Förutom vad som anges i dessa villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för de olika tjänsterna. Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av de olika tjänsterna. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för viss tjänst skall även anses utgöra brott mot dessa villkor.

Medlemmens åtaganden

Medlemmen förbinder sig att hålla Kalasguiden skadeslöst för all skada som Kalasguiden åsamkas med anledning av medlemmens nyttjande av medlemskapet i kalasguiden.se eller tjänsterna i strid med de villkor och bestämmelser som gäller för tjänsterna.

Drift

Kalasguiden.se tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Kalasguiden har alltid rätt att stänga kalasguiden.se för exempelvis service och uppgraderingar.

Pris och betalningsvillkor

För närvarande är samtliga medlemstjänster gratis.

Användaridentitet och lösenord

Medlemmen förbinder sig att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Kalasguiden förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn. Medlemmen ansvarar för all skada som Kalasguiden kan åsamkas till följd av att medlemmens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar skall gälla till dess medlemmen spärrat sitt användarnamn och lösenord. Medlemmen skall anmäla spärrning av eget användarnamn respektive lösenord till Kalasguiden via e-post via kontaktformuläret. Nämnda anmälan skall innehålla uppgifter om medlemmens namn, adress, telefonnummer, användarnamn samt lösenord.

Medlemskap är personligt och får inte överlåtas till, eller disponeras av annan än medlemmen.

Ansvarsbegränsning

Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har Kalasguiden inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via kalasguiden.se. Kalasguiden har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Kalasguiden har upprättat länkar till.

Giltighetstid, ångerfrist, upphörande

Medlemskapet i kalasguiden.se gäller tills vidare. Medlemmen äger rätt att när som helst säga upp medlemskapet. Medlemmen skall då uppge namn, e-post-adress, användarnamn, samt att det gäller uppsägning av medlemskap avseende kalasguiden.se. Meddelande om uppsägning av medlemskap i kalasguiden.se kan skickas via kontaktformuläret.

Kalasguiden får när som helst och med omedelbar verkan säga upp medlemskapet i kalasguiden.se.

Fullständig reglering

Dessa villkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa villkor berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått dessa villkor ersätts således av innehållet häri. Medlemmen uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för viss Tjänst. 

 

Villkorsändring

Kalasguiden har rätt att när som helst vidta ändring i eller tillägg till dessa villkor, inklusive priser. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att skriftligt meddelande med de nya villkoren tillställts medlemmen samt publicerats på http://www.kalasguiden.se. Om uppsägning inte sker anses medlemmen ha godkänt de nya villkoren.

Kalasguiden har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Annons:

Annons:

Annons: