Medlemskap i Kalasguiden

Kalasguidens medlemsvillkor

Uppdaterade 24 maj 2018. 

Allmän information

Kalasguiden är en webbplats som innehåller tjänster (t ex E-kort och Mobilbild) och information. En del av webbplatsens innehåll är tillgängligt för alla besökare men vissa tjänster och information kan endast nyttjas med ett medlemskap.

Medlemskapet i Kalasguiden är kostnadsfritt. För att få bli medlem måste du ha fyllt 16 år. Ansökan om medlemskap görs på www.kalasguiden.se/medlem/

Om Kalasguiden godkänner medlemskap i Kalasguiden får medlemmen bekräftelse därom till sin angivna e-post-adress. Kalasguiden förbehåller sig rätten att neka personer medlemskap, utan att behöva förklara sig.

Kalasguiden finansieras genom reklam. Av den anledningen ber vi dig att alltid tillåta annonser när du besöker våra sidor.

GDPR
Kalasguiden värnar om din integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Allmänna villkor

Behandling av personuppgifter 
Kalasguiden sparar och behandlar de personuppgifter som du måste lämna för att bli medlem i Kalasguiden, såsom namn, boendeort, födelseår, e-postadress, lösenord och om du önskar ta del av nyhetsbrevet (via e-post). Om medlemmen använder någon av våra tjänster, t ex E-kort eller Mobilbild, behandlar vi den information som lämnas i respektive tjänst.

Vi samlar in, behandlar och sparar även datum och IP-adress vid registrering, inloggning och användning av våra tjänster.

Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna administrera medlemskapet. Vi använder den även för anpassning av tjänster och marknadsföring, för att ta fram statistik och för kommunikation, t ex nyhetsbrev.

Uppgifterna vi behandlar lagras på webbhotellet Loopia där hemsidan ligger.

På "Mina sidor" kan inloggad medlem se och ändra sina uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du är medlem i Kalasguiden, se vidare nedan under rubrik "Uppsägning av medlemskap".

Medlemmen ger Kalasguiden sitt samtycke att behandla sådana uppgifter genom att godkänna Kalasguidens medlemsvillkor. 

Kalasguiden kommer inte att sälja vidare medlemmens personuppgifter till tredje part utan medlemmens tillstånd. Vi kan däremot komma att dela uppgifter med IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vi lämnar också ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om vi enligt myndighetsbeslut är skyldigt att lämna ut sådan uppgift.

Kalasguiden är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskap i Kalasguiden.

Cookies och dataskydd

Kalasguiden använder cookies för olika ändamål såsom statistik, reklam och säkerhet.  Läs mer om Kalasguidens policy för cookies och dataskydd.

Genom att godkänna medlemsvillkoren anses du ha samtyckt till Kalasguidens användning av cookies. 

Immateriella rättigheter

Kalasguiden har äganderätt, upphovsrätt och all annan rätt till tjänsterna och materialet på webbplatsen.

Medlem får ladda ned och skriva ut material som t ex kort och mallar. Dessa nedladdningar är endast avsedda för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Kalasguiden först har medgivit detta skriftligen.

På alla utskrifter från Kalasguiden.se ska alla förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar oförändrade. 

Ytterligare villkor

Förutom vad som anges i dessa villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för de olika tjänsterna. Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av de olika tjänsterna. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för viss tjänst skall även anses utgöra brott mot dessa villkor.

Medlemmens åtaganden

Medlemmen är själv ansvarig för det medlemmen skriver i de olika tjänsterna, t ex E-kort. Det är inte tillåtet att skicka känsliga uppgifter eller uppgifter om tredje person.

Det medlemmen skriver i tjänsterna får dessutom inte:

- Kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
- Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
- Innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
- Innebära att du bryter en tystnadsplikt
- Innefatta spridning av datavirus

Medlemmen förbinder sig att hålla Kalasguiden skadeslöst för all skada som Kalasguiden åsamkas med anledning av medlemmens nyttjande av medlemskapet eller tjänsterna i strid med de villkor och bestämmelser som gäller för tjänsterna.

Användaridentitet och lösenord

Medlemmen ansvarar för att sitt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och inte används av någon annan.

Kalasguiden förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

Medlemmen ansvarar för all skada som Kalasguiden kan åsamkas till följd av att medlemmens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar skall gälla till dess medlemmen spärrat sitt användarnamn och lösenord. Medlemmen skall anmäla spärrning av eget användarnamn respektive lösenord till Kalasguiden via kontaktformuläret

Medlemskap är personligt och får inte överlåtas till, eller disponeras av annan än medlemmen.

Ansvarsbegränsning

Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har Kalasguiden inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via kalasguiden.se. Kalasguiden har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Kalasguiden har upprättat länkar till.

Kalasguiden kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, Kalasguiden eller andras tjänster.

Kalasguiden tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Kalasguiden har alltid rätt att stänga webbplatsen för exempelvis service och uppgraderingar.

Uppsägning av medlemskap

Medlemmen kan när som helst säga upp medlemskapet genom att kontakta oss via kontaktformuläret. Medlemmen skall då uppge namn, e-post-adress samt att det gäller uppsägning av medlemskap avseende Kalasguiden.

Kalasguiden får när som helst och med omedelbar verkan säga upp medlemskapet.

Har medlemmen inte loggat in på Kalasguiden på 14 månader upphör medlemskapet. Medlemmen kan komma att i god tid innan få en förfrågan till sin e-post-adress om medlemmen vill fortsätta sitt medlemskap.

När medlemskapet är uppsagt ska Kalasguiden inom en skälig tid radera all sparad information om medlemmen.

Villkorsändring

Observera att villkoren kan komma att ändras och att medlem därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.kalasguiden.se/medlem/medlemsvillkor.html. Om vi skulle göra stora ändringar som innebär stora skillnader så kan vi komma att informera våra medlemmar om detta direkt, till exempel via epost, innan ändringarna träder i kraft. Om uppsägning av medlemskapet inte sker anses medlemmen ha godkänt de nya villkoren.

Kalasguiden har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Annons:

Annons: