Allmänna villkor

Annonsering på Kalasguiden.se

(2012-09-01)

Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan annonsör och Kalasguiden, avseende annonsering på Kalasguiden.se. Kalasguiden har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på Kalasguidens webbplats. 

Avtalstid

Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Kalasguiden via e-post till annonsören. Genom att göra en beställning samtycker annonsören till att Kalasguiden påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Annonsörens samtycke till att Kalasguiden påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger. Avtalet löper enligt den period som anges i prislistan för beställd annons, med början från det datum annonsen publiceras.

Annonsinnehåll

Annonsören ger sitt medgivande till användandet av sessioner (cookies). Annonsören är personligen ansvarig för innehållet i sin annons. Annonsören lovar att ej ange någon information som kan upplevas som kränkande eller stötande av någon annan. Annonsören lovar att ej publicera någon annans material på Kalasguiden, t ex bilder som ej är annonsörens egna, utan att ha fått tillåtelse av ägaren. För uppdateringar utöver vad som anges i prislistan tas en avgift ut. Annonsören ger sitt medgivande för publicering av samtliga angivna uppgifter på kalasguiden.se och dess undersidor. Vi förbehåller oss rätten att neka material utan att lämna något skäl.

Betalning och publicering av annons

Som referens vid betalningen skall fakturanummer anges. Annonskostnaden skall vara Kalasguiden tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Annonsplats i branschregistret publiceras först efter att betalning inkommit. Delar av annonsperioden kan ej sparas och användas vid något senare tillfälle. Även om annonsören väljer att ta bort sin annons fortsätter annonsperioden. Faktura skickas till angiven e-post-adress. Om faktura önskas per post ska detta meddelas kalasguiden i samband med beställningen. För fakturor per post tas en fakturaavgift ut enligt gällande prislista. Kalasguiden har rätt att ta bort annonsen om annonsören underlåter att betala i rätt tid. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts, samt påminnelseavgift med f n 50 SEK. Annonsören skall snarast meddela Kalasguiden om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 10 dagar efter fakturadatum) förlorar annonsören rätten att göra invändning mot fakturan. Har annonsören i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Kalasguiden medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som annonsören är skyldig att betala.

Uppsägning

För annonser i branschregistret skall en skriftlig uppsägning vara Kalasguiden tillhanda minst 90 dagar innan avtalstidens utgång. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. För annonser med 3 månaders bindningstid skall en skriftlig uppsägning vara Kalasguiden tillhanda minst 30 dagar innan avtalstidens utgång. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via brev innehållande kundnummer, information om vilken annons som avses, underskrift samt namnförtydligande. Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

Underhåll av tjänst

Kalasguiden skall tillhandahålla tjänsten på bästa möjliga sätt. Kalasguiden har rätt att ändra utseende och innehåll på tjänsten för att säkerställa och/eller förbättra tjänsten. För driftstörningar som Kalasguiden ej kan rå för, t ex driftstörning hos webbhotellet, kan Kalasguiden ej ansvara.

Utskrift
Annons Bomben
Annons Dubbelbomben