Allmänna villkor

Annonsering på Kalasguiden.se

(2019-09-01)

Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan annonsör och Kalasguiden, avseende annonsering på Kalasguiden.se. Kalasguiden har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på Kalasguidens webbplats. 

Avtalstid

Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Kalasguiden via e-post till annonsören. Genom att göra en beställning samtycker annonsören till att Kalasguiden påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Annonsörens samtycke till att Kalasguiden påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger. Avtalet löper enligt den period som anges i prislistan för beställd annons, med början från det datum annonsen publiceras.

Annonsinnehåll

Annonsören ger sitt medgivande till användandet av sessioner (cookies). Annonsören är personligen ansvarig för innehållet i sin annons. Annonsören lovar att ej ange någon information som kan upplevas som kränkande eller stötande av någon annan. Annonsören lovar att ej publicera någon annans material på Kalasguiden, t ex bilder som ej är annonsörens egna, utan att ha fått tillåtelse av ägaren. För uppdateringar utöver vad som anges i prislistan tas en avgift ut. Annonsören ger sitt medgivande för publicering av samtliga angivna uppgifter på kalasguiden.se och dess undersidor. Vi förbehåller oss rätten att neka material utan att lämna något skäl.

Betalning och publicering av annons

Som referens vid betalningen skall fakturanummer anges. Annonskostnaden skall vara Kalasguiden tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Delar av annonsperioden kan ej sparas och användas vid något senare tillfälle. Även om annonsören väljer att ta bort sin annons fortsätter annonsperioden. Faktura skickas till angiven e-post-adress. Om faktura önskas per post ska detta meddelas kalasguiden i samband med beställningen. För fakturor per post tas en fakturaavgift ut enligt gällande prislista. Kalasguiden har rätt att ta bort annonsen om annonsören underlåter att betala i rätt tid. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts, samt påminnelseavgift med f n 50 SEK. Annonsören skall snarast meddela Kalasguiden om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 10 dagar efter fakturadatum) förlorar annonsören rätten att göra invändning mot fakturan. Har annonsören i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Kalasguiden medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som annonsören är skyldig att betala.

Uppsägning

För annonser i branschregistret skall en skriftlig uppsägning vara Kalasguiden tillhanda minst 60 dagar innan avtalstidens utgång. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. För annonser med 3 månaders bindningstid skall en skriftlig uppsägning vara Kalasguiden tillhanda minst 30 dagar innan avtalstidens utgång. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning ska göras via brev innehållande kundnummer, information om vilken annons som avses, underskrift samt namnförtydligande. Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

Underhåll av tjänst

Kalasguiden skall tillhandahålla tjänsten på bästa möjliga sätt. Kalasguiden har rätt att ändra utseende och innehåll på tjänsten för att säkerställa och/eller förbättra tjänsten. För driftstörningar som Kalasguiden ej kan rå för, t ex driftstörning hos webbhotellet, kan Kalasguiden ej ansvara.

GDPR och integritetspolicy

Kalasguiden värnar om våra annonsörers integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För att fullgöra avtalet om att synas i vårt branschregister eller med annonser på annan del av vår webbplats samlar vi utöver den information annonsör sänder oss om en webbplats in följande uppgifter: organisationsnummer eller personnummer och kontaktupppgifter (namn, postadress, e-postadress, telefonnummer).

Vi samlar in, behandlar och sparar även datum och IP-adress vid beställning av annonser.

Laglig grund: fullgörande av avtalet. Avtal, som i detta fall ett avtal om deltagande och exponering på vår webbplats, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera annonsörs deltagande i branschregistret Kalasproffs eller annan annonsering på vår webbplats.

Vilka kan vi komma att dela annonsörs personuppgifter med?

Kalasguiden kommer inte att sälja vidare annonsörs personuppgifter till tredje part utan annonsörens tillstånd. Vi kan däremot komma att dela uppgifter med IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vi lämnar också ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om vi enligt myndighetsbeslut är skyldigt att lämna ut sådan uppgift.

Behandling av personuppgifter 

Uppgifterna vi behandlar lagras på webbhotellet Loopia där webbplatsen ligger.

Personuppgifter kommer att behandlas så länge annonsören annonserar på Kalasguiden.se.

Kontakta personuppgiftsansvarig

Kalasguiden är personuppgiftsansvarig för annonsörers personuppgifter som behandlas inom ramen för annonsering på Kalasguiden.se. Kontakta oss via vårt kontaktformulär om du har frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter m.m.

Utskrift
Annons Bomben
Annons Dubbelbomben